Tha Thai Version Eng Version Eng  
     
˹á лླբͧҹ ླҹ ҹླҹ 㹾Ըաҹ ػФس ԧǢͧ
 
 
 
 
แบบสอบถามความคิดเห็น
 
Last update: 07/19/2012
 
 
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์และฐานข้อมูลประเพณีล้านนา โดย
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนุญาตให้ใช้ได้ตาม
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 
by
ประเพณีปีใหม่เมือง
รายการอ้างอิง
ก้อนแก้ว อภัย. (๒๕๑๕). ประเพณีพื้นเมืองฉบับโบราณ. เชียงใหม่: แสงชัยการพิมพ์.
เกริก อัครชิโนเรศ และคณะ. (๒๕๔๖). สำนักงาน. รายงานการวิจัย การชำระปฏิทินและ
             หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา (ประกาศสงกรานต์).
กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ญาณรังสี. (๒๕๓๐). ตำราแผนโบราณพื้นเมือง. เชียงใหม่: ประเทืองวิทยา.

ญาณสมฺปนฺโน, ภิกขุ.   (๒๕๓๘).  ของดีจากปั๊บสา.   (พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข).  ลำพูน:
             ร้านภิญโญ.

ญาณสมฺปนฺโน, ภิกขุ.  (๒๕๓๘).  ตำราพิธีกรรมโบราณ.  ลำพูน: ร้านภิญโญ.

ตรีรัตน์ แม่ริม.  (๒๕๓๐).  ตำราพิธีส่งเคราะห์แผนโบราณ.   เชียงใหม่: ประเทืองวิทยา.

ทวี เขื่อนแก้ว.  (๒๕๔๑).   ประเพณีเดิม.  ลำปาง: โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง.

ธรรมพื้นเมืองเรื่องตำนานอานิสงค์ปีใหม่พื้นเมือง.  ลำพูน: ร้านภิญโญ.

นภัสนันท์ พุ่มสุโข, บรรณาธิการ.(๒๕๔๘).  เรื่องเล่าล้านนา.   กรุงเทพฯ: บ้านหนังสือ.

ประเพณีเก่าเชียงใหม่ 700 ปี.   (๒๕๓๙).  เชียงใหม่: ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเชียงใหม่.

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง: จะเยียะจะใดดี : เอกสารประกอบการสัมมนา  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
              ณ โรงละครเล็ก หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: สำนัก
              ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ฝอยทอง สมวถา. (๒๕๔๖).  เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์.

พระครูสิทธิวรเวช (สิงห์คำ กญจโณ). (๒๕๓๖).  ศาสนพิธีพื้นเมือง: อนุสรณ์งาน
              พระราชทานเพลิงศพ พระครูสิทธิวรเวช.  เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์.

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ฐานวุฑโฒ).  (๒๕๕๑).   ปฎิทินล้านนา.  ลำพูน: ณัฐพลการพิมพ์.

พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ฐานวุฑโฒ).   (๒๕๔๓).  ฮีตกองของบ่เก่า.  (พิมพ์ครั้งที่ ๓).  เชียงใหม่:
              ดาวคอมพิวกราฟิก.

ไพฑูรย์ ดอกแก้ว.  (๒๕๔๖).  ประเพณีสงกรานต์: ความเชื่อดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลง.
              เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มณี พยอมยงค์ และศิริรัตน์ อาศนะ.   (๒๕๔๙). เครื่องสักการะในล้านนาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ ๒).
                เชียงใหม่: ธนาคารไทยทนุ.

มณี พยอมยงค์. (๒๕๔๗).  ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.  (พิมพ์ครั้งที่ ๕ ฉบับปรับ
                ปรุงเพิ่มเติม).  เชียงใหม่: ส. ทรัพย์การพิมพ์.

รังสรรค์ จันต๊ะ. (๒๕๔๘). เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องป๋าเวณีปี๋ใหม่: จะเยียะจะใดดี.
                เชียงใหม่: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

รังสรรค์ จันต๊ะ และวิลักษณ์ ศรีป่าซาง. (๒๕๔๘). เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง
                ป๋าเวณีปี๋ใหม่: จะเยียะจะใดดี.
 เชียงใหม่: สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศักดิ์ รัตนชัย.  (๒๕๓๒).  ตุง ช่อ พญายอ เจ๋ดีย์ทรายปี๋ใหม่เมือง. ลำปาง:
                โรงพิมพ์ลำปางการพิมพ์.

ศรีจันทร์.  (๒๕๔๘). เรื่องเล่าล้านนา.  กรุงเทพฯ: บ้านหนังสือ ๑๙.

สงวน โชติสุขรัตน์.  (๒๕๑๑).   ประเพณีไทย ภาคเหนือ.   เชียงใหม่: สงวนการพิมพ์.

สมบัติ พลายน้อย.  (๒๕๔๗).  ตรุษสงกรานต์. กรุงเทพฯ: มติชน.

สนั่น ธรรมธิ และยุทธพร นาคสุข.  (๒๕๔๕).  หนังสือปีใหม่เมืองและปฏิทินล้านนา
                ประจำปีจุลศักราช ๒๕๔๕-๒๕๔๖ ปีเต่าสง้า
.  ม.ป.ท: ม.ป.พ.

สนั่น ธรรมธิ.   (๒๕๔๘, ๑๑ เมษายน).   ดำหัวปีใหม่เมือง ความหมายของคนล้านนา. ประชาไท
                ค้นเมื่อวันที่  ๖ เมษายน ๒๕๕๒  จาก 
                http://www.prachatai.com/journal/2005/04/3587

สนั่น ธรรมธิ.    หนังสือปีใหม่เมือง พ.ศ. ๒๕๔๖. (โปสเตอร์). 

สนั่น ธรรมธิ.   หนังสือปีใหม่เมือง พ.ศ. ๒๕๔๘. (โปสเตอร์).

สนั่น ธรรมธิ.   หนังสือปีใหม่เมือง พ.ศ. ๒๕๔๙. (โปสเตอร์).

ยุทธนา  นาคสุข. (๒๕๔๖).  รายงานการวิจัย การชำระปฏิทินและหนังสือปีใหม่เมืองล้านนา
                (ประกาศสงกรานต์).
 กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

เสถียรโกเศศ.  (๒๕๑๐).   ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน.  กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

อุดม รุ่งเรืองศรี.  (๒๕๔๒).   ปีใหม่.   สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ.  (เล่ม ๘, หน้า
                ๓๘๓๔- ๓๘๔๑).   กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. (๒๕๕๑).  องค์ความรู้ประเพณีปีใหม่เมือง. เชียงใหม่:
                โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.  (๒๕๔๒).   สืบสานล้านนา สืบต่อสมหายใจของแผ่นดิน.
                เชียงใหม่: มิ่งเมืองนวรัตน์การพิมพ์.

 

ข้อมูล/เรียบเรียง/ภาพประกอบ
ประสงค์ แสงงาม    ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนาประจำโครงการ
และคณะทำงานโครงการห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้
ส่วนกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือจากสำนักหอสมุดและสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรกฎาคม 2552

 
Northern Thai Information Center (NTIC),
Chiang Mai University Library in collaboration with Information Technology Service Center
239 Huay Kaew Rd., Mueang District, Chiang Mai, Thailand 50200
Tel: +66 (0) 5394 4514, +66 (0) 5394 4517 email: ntic@lib.cmu.ac.th
Copyright © 2009-2016 Chiang Mai University. All Rights Reserved.