รายการอ้างอิง

  • มณี พยอมยงค์.  (๒๕๓๐).  ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย.
    เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์.
  • ศรีเลา เกษพรหม.  (๒๕๔๔).  ประเพณีชีวิต คนเมือง.
    เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ข้อมูล/รวบรวมและเรียบเรียง/ภาพประกอบ

ประสงค์ แสงงาม  ผู้รู้ด้านประเพณีล้านนาประตำโครงการ
และคณะทำงานโครงการห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้
ส่วนกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่