บุคลากรของศูนย์สนเทศภาคเหนือ

Staff image of Wararak Pattanakiatpong
บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร. 0-5394-4514
Staff image of Kanchanee

นางกาญจนี กุศลสวัสดิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
โทร. 0-5394-4517
Staff image of Jaroon

นายจรูญ สุสละ

พนักงานห้องสมุด
โทร. 0-5394-4517
<- หน้าก่อน