สถิติทรัพยากรสารนิเทศ

รายการสำรวจหนังสือจาก ฐานข้อมูล INNOPAC ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2552
รายการหนังสือ ภาษาไทย ต่างประเทศ รวม/เล่ม
หนังสือภาคเหนือ (ภน / N) 18,415 981 19,396 เล่ม
หนังสืออ้างอิงภาคเหนือ (อ/ภน / R/N) 1,313 202 1,515 เล่ม
เอกสารหายาก (Rare Books) 4,067 327 4,394 เล่ม
เอกสารโบราณ 1,160 เรื่อง

การให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ

การให้บริการทรัพยากรห้องสมุดเพื่อการอ่าน ค้นคว้า วิจัยของผู้ใช้นั้น ศูนย์สนเทศภาคเหนือดำเนินการแตกต่างกันไปตามประเภทของเอกสาร ดังนี้

 1. เอกสารข้อมูลภาคเหนือ
  1. เอกสารตัวพิมพ์
   • หนังสือ ตำรา รายงานการประชุม สัมมนา และหนังสืออ้างอิงให้บริการในลักษณะของ "ชั้นเปิด" ผู้ใช้สามารถหยิบตัวเล่มได้ด้วยตนเอง
   • กฤตภาค แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง และจุลสาร จัดเก็บไว้ในตู้เอกสาร ผู้ใช้สามารถหยิบแฟ้มและตัวเล่มได้ด้วยตนเองเช่นกัน
  2. เอกสารตัวเขียน หรือเอกสารโบราณจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารโบราณในลักษณะของ "ชั้นปิด" เนื่องจากเอกสารตัวเขียน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าอีกประเภทหนึ่ง ศูนย์สนเทศภาคเหนือจึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการสงวนรักษาเอกสารไปพร้อมๆ กับการให้บริการด้วย ดังนั้นจึงได้กำหนดระเบียบการใช้บริการขึ้นเป็นการเฉพาะ กล่าวคือเมื่อผู้ใช้มีความประสงค์จะใช้เอกสารต้องทำหนังสือขออนุญาตเป็นรายบุคคล พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะศึกษาค้นคว้า ชื่อเรื่องที่ต้องการ ระยะเวลารวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแล้ว บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์สนเทศภาคเหนือจึงจะนำเอกสารนั้นมาให้บริการ และการที่จะนำเอกสารตัวเขียนประเภทใดก็ตามมาใช้ผู้ใช้ก็ต้องหยิบจับหรือใช้อย่างระมัดระวังและทะนุถนอม ทั้งนี้เพื่อยืดอายุการใช้งานของเอกสารให้ยืนยาวขึ้นนั่นเอง
 2. เอกสารหายาก เอกสารหายากทุกประเภทจัดเก็บเป็น "ชั้นปิด" ผู้ใช้จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเอกสารหายาก พร้อมกับแนบบัตรประจำตัวด้วยทุกครั้งที่ใช้บริการ เอกสารหายากทุกเล่มศูนย์สนเทศภาคเหนือขอสงวนสิทธิในการทำสำเนาเอกสาร และไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
 3. เอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเอกสารรับฝากของหน่วยงานราชการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของเอกสารก่อน และจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้เอกสารก่อนทุกครั้ง

บริการของศูนย์สนเทศภาคเหนือ

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลภาคเหนือที่ต้องการ ศูนย์สนเทศภาคเหนือมีบริการต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้ ดังนี้
 1. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าข้อมูลภาคเหนือ
 2. บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาคเหนือ
 3. บริการการอ่านและค้นคว้าเอกสารข้อมูลภาคเหนือ
 4. บริการแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาทรัพยากรสารนิเทศ

ที่ตั้ง

ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัน เวลาให้บริการ

ระหว่างเปิดภาคเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 21.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น

ระหว่างปิดภาคเรียน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
<-หน้าก่อน | หน้าถัดไป ->