Khao Lanna Header

ค่าวล้านนา

ค่าวเป็นชื่อฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของล้านนา เป็นลักษณะการร้อยกรองถ้อยคำให้รวมกันอย่างมีระเบียบ ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการแต่งแห่งคำประพันธ์ประเภทค่าว การเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นระเบียบเหมือนห่วงโซ่ คือมีสัมผัสคล้องจองกันไปนี้ จึงเปรียบการส่งสัมผัสของคำประพันธ์ประเภทค่าวว่าเหมือนเชือกค่าว

วรรณกรรมขับขานล้านนา