Find Picture of      By     
Thai Version English Version
หน้าแรก
       
 
ดูภาพตามหมวดหมู่ ความเป็นมา บุญเสริม สาตราภัย อดีตล้านนาจากภาพถ่าย ผู้มีอุปการะคุณ เพิ่มรูปของคุณ ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
               สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสำนักหอสมุด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือที่พร้อมให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัย และสังคมภาคเหนือ
               ในปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา สำนักหอสมุดได้กำหนดแนวคิดในการให้บริการข้อมูลภาคเหนือ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์
(ปัจจุบันคือสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือในรูปแบบ e-Northern Information ในลักษณะมัลติมีเดีย และได้กำหนดเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบูรณาการห้องสมุดที่มีชีวิต (Living Library) เพื่อพัฒนาสังคมการเรียนรู้ ซึ่งในปีแรกนี้ ได้ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล “อาหารพื้นบ้านล้านนา”/lannafood เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือ และอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ตลอดจนดำเนินงานด้านบริการสารนิเทศที่สนองต่อนโยบายอาหารปลอดภัย (Food safety) ของรัฐบาล ในรูปแบบที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ในรูปมัลติมีเดีย อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง

               ในปีงบประมาณ 2551 สำนักหอสมุดและสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันจัดทำ
และเผยแพร่ข้อมูล “ภาพล้านนาในอดีต” บนเว็บไซต์ของศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ /picturelanna โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีต (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และเชียงราย) ซึ่งถ่ายภาพโดย นายบุญเสริม สาตราภัย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  2. เพื่อเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีต โดยเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันและคำอธิบายภาพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ชีวประวัติของนายบุญเสริม สาตราภัย ที่ควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลสำคัญด้านการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของล้านนาและนักเล่าอดีตล้านนาจากภาพถ่าย ให้สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางบนเว็บไซต์
  4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
  5. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษามรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความรักและหวงแหนความเป็น
ล้านนาของผู้คนในภาคเหนือ

               ภาพล้านนาในอดีตที่ดำเนินการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 2551 นี้ เผยแพร่เฉพาะผลงานของ
นายบุญเสริม สาตราภัย จำนวน 665 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงปี พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2535 เป็นภาพล้านนาในอดีตที่อยู่ในเขตจังหวัดต่างๆ ดังนี้
               เชียงใหม่ จำนวน 598 ภาพ
               เชียงราย จำนวน 8 ภาพ
               ลำปาง จำนวน 2 ภาพ
               ลำพูน จำนวน 15 ภาพ
               แม่ฮ่องสอน จำนวน 20 ภาพ
               ตาก จำนวน 7 ภาพ
               น่าน (ผีตองเหลือง) จำนวน 15 ภาพ

               นอกจากจะเผยพร่ภาพในอดีตแล้ว ยังเผยแพร่ภาพปัจจุบันของสถานที่ต่างๆ ด้วย เพื่อเป็น
การเปรียบเทียบให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของล้านนา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่
               “ภาพที่ดี ... ต้องมีเรื่องราว” ดังนั้น การจัดทำและเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีตนี้ คณะทำงาน
และที่ปรึกษาโครงการได้ตระหนักถึงการจัดทำและเรียบเรียงข้อมูลประกอบภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย จึงได้รวบรวมเรื่องราวเดียวกับภาพอย่างละเอียด เท่าที่จะสามารถค้นหาจากเอกสารที่เชื่อถือได้
และการสัมภาษณ์นายบุญเสริมและผู้รู้
               ในการจัดทำและเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีตนี้ จัดทำในรูปของฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ในการสืบค้น โดยสามารถสืบค้นได้จากคำสำคัญ หัวเรื่อง และเจ้าของผลงาน นอกจากการค้นหาโดยเลือกจากกลุ่มภาพ ในระยะต่อไป คณะทำงานจะดำเนินการรวบรวมและเผยแพร่ภาพล้านนาในอดีต ซึ่งเป็นผลงานของท่านอื่นๆ ต่อไป
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
เว็บไซต์และฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง

     
     
  Copyright © 2008 Northern Thai Information Center (NTIC), Chiang Mai University. All Rights Reserved.
239 Huay Kaew Rd., Mueang District , Chiang Mai, Thailand 50200
Tel. 0 5394 4514, 0 5394 4517
ntic@lib.cmu.ac.th
 
/* */