ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณตลาดวโรรสและศาลเจ้าปุนเถ้ากง เมื่อ พ.ศ.2515

   
 

             ทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่บริเวณย่านช้างม่อย พ.ศ. 2551 สังเกตปัจจุบันจะมีอาคารสูงเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม