นายปรีชา มโนคะนึง

นามแฝง: 
หนานติ๊บ คล่องสัพพี
ที่อยู่: 
๕๙ หมู่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๒ เป็นบุตรของนายบุญศรี และนางบัวเหลี่ยม มะโนคะนึง นามปากกา “หนานติ๊บ คล่องสัพพี” ที่อยู่ปัจจุบัน ๕๙ หมู่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๐๓๓๓๗๐๘

การศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบุญยวงราษฎร์ประสิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • ประถมศึกษาปีที่ ๗ ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนผดุงศิลป์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนผดุงศิลป์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 • การทำงาน

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง “ ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่” เพื่อสืบสานและถ่ายทอดทักษะความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมค่าวแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ

  ผลงาน

  • รวมผลงานกลอน เพื่อนขวัญ วรรณศิลป์
  • รวมผลงานกลอน ชมรมนักกลอนเชียงใหม่ – ลำพูน
  • หนังสือค่าวชุด ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
  • ค่าวฮ่ำธรรมพระเจ้าสิบจ้าติ