Lanna Lacquerware decoration image

ผู้มีอุปการคุณ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ

 1. รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ และอาจารย์สราวุธ รูปิน นักวิจัย ประจำคณะวิจิตรศิลป์ ที่รับเป็นที่ปรึกษาโครงการและให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการรวบรวมและเรียงเรียงข้อมูลเครื่องเขินล้านนาได้อย่างสมบูรณ์
 2. อาจารย์ ดร. เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล และให้ความกรุณาเป็นผู้นำคณะทำงานในการเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามจนประสบผลสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมาย
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารโครงการ และการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รับเป็นที่ปรึกษาโครงการ
 4. ร้านเครื่องเขิน มูลินตะ (U Mu ling Ta) เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลด้านกรรมวิธีการผลิตเครื่องเขิน และให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
 5.  แม่ครูดวงกมล ใจคำปัน บ้านนันทาราม จังหวัดเชียงใหม่ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลด้านกรรมวิธีการผลิตเครื่องเขิน และให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
 6.  คุณวีรชาติ กะแจ  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5)   ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่    ที่กรุณาอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาพ และข้อมูลการสัมภาษณ์
 7.  คุณมานะ กมุทพยุง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลด้านกรรมวิธีการผลิตเครื่องเขิน และให้ข้อมูลการสัมภาษณ์
 8. วัดและชุมชนในท้องถิ่น เมืองม้า เมืองลา และเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาพ และข้อมูลการสัมภาษณ์
  • วัดหลวง เมืองลา รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดเชียงตุ้ง เมืองม้า รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดเฟยรุง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดพระกาง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดกองมูคำ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดจอมคำ  เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดป่าแดง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดหัวข่วง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • วัดอินทราวาส เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • ชุมชนบ้านป้าว เมืองม้า รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • ชุมชนบ้านพระกาง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
  • ชุมชนบ้านท่า เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 9. พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลำปาง  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาพ และข้อมูลการสัมภาษณ์
  • พิพิธภัณฑ์วัดไหล่หินหลวง  ตำบลไหล่หิน  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  • พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ  ตำบลเสด็จ  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 10. วัด พิพิธภัณฑ์ และแหล่งสะสมในจังหวัดน่าน  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกใน การเก็บข้อมูลภาพ และข้อมูลการสัมภาษณ์
  • วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  • คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) ถนนมหาวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
  • วัดหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • วัดพุ่มมาลา บ้านคัวะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • วัดดอนมูล  บ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • คุณสมัย โนศี  บ้านดอนแก้ว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • คุณบุญยัง คำยวง  บ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • คุณสมจิต นันทิศ บ้านดอนมูล ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 11. พิพิธภัณฑ์ และแหล่งสะสมในจังหวัดแพร่  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาพ และข้อมูลการสัมภาษณ์
  • พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุถิ่นแถนหลวง บ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  • พิพิธภัณฑ์วัดหลวง ถนนคำลือ  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  • บ้านวงศ์บุรี  ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  • พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่  ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่