ผู้มีอุปการะคุณ


สำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ
  • ดร. วีระชัย ณ นคร  ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คุณภาวิณี  กุมเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักวิชาการ-วิจัย  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพผักพื้นบ้าน 


  • คุณวิทยา ปองอมรกุล พนักงานวิจัย ประจำสำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์  ที่กรุณานำทางในการถ่ายภาพและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน


  • บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  โดย คุณปาริชาติ คุ้มรักษา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Health & Cuisine  และกองบรรณาธิการ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้คณะทำงานศึกษาดูงานการถ่ายภาพอย่างละเอียด


  • อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายภาพวัฒนธรรมการกินอาหารของชาวล้านนา


  • ครูประสงค์ แสงงาม (ครูเบิร์ท)  ครูประจำโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  ที่กรุณาให้ข้อมูลและนำทางในการสำรวจแหล่งอาหารพื้นบ้านล้านนา


  • อาจารย์สุเนตร และอาจารย์ลักขณา ธีระวัฒน์สกุล  ที่กรุณาเอื้อเฟื้อเพลงประกอบเว็บไซต์


  • คุณคมสันต์ นันธิ  และคุณธนชัย สุขอัตตะ  แห่งวงดนตรีพื้นบ้านล้านนา คณะสืบสายลายเมือง ที่กรุณาเอื้อเฟื้อเพลงประกอบเว็บไซต์


  • ผู้รู้ทางด้านอาหารพื้นบ้านล้านนาทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่เต็มใจให้สูตรอาหารและข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  และการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาล้านนา