ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ
1.2 ท่านใช้งานเว็บไซต์และฐานข้อมูล โดยเฉลี่ยเดือนละกี่ครั้ง
น้อยกว่า 3 ครั้ง 3-5 ครั้ง
6-8 ครั้ง 9-11 ครั้ง
12-15 ครั้ง มากกว่า 15 ครั้ง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์และฐานข้อมูล
รายการ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ด้านเนื้อหา  
    1.1 ด้านความน่าเชื่อถือ
    1.2 ความน่าสนใจ
    1.3 การนำไปใช้ประโยชน์
2. การสืบค้น  
    2.1 ความสะดวกในการเรียกใช้เมนูหรือปุ่มคำสั่ง
    2.2 ทางเลือกในการสืบค้น (ชื่ออาหาร ผักพื้นบ้าน ส่วนผสมอาหาร)
    2.3 ระยะเวลาในการรอผลการสืบค้น
    2.4 ผลการสืบค้นตรงกับความต้องการ
3. การออกแบบและรูปแบบการนำเสนอ  
    3.1 ขนาดตัวอักษร แบบตัวอักษร สีตัวอักษร สีพื้นหลัง การจัดรูปแบบและองค์ประกอบ การเชื่อมโยงในเนื้อหา
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
** กรอกรหัสตามที่เห็นในรูป
ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาฐานข้อมูล
เรารับฟังท่านเสมอเพื่อการให้บริการที่ดีกว่า