ชื่อ-สกุล :
อาชีพ :
ที่อยู่ :
โทรศัพท์ :
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางจันทรา กันทะยศ
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 5 บ้านก่อ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 084-1775-094
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางถนอมศรี น้อยหล้า
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 101/1 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 084-885-4297, 084-609-0229
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางทักษนันท์ อนรรฆพฤฒ
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 214/22 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 089-6367302, 084-6879205
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางนงเยาว์ วิริยะ
อาชีพ : แม่บ้าน
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 56/1 หมู่ที่ 2 บ้านบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5344-6891
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางน้อย จำรัส
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 214/22 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-200-095
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางบัวจันทร์ นนทวาสี
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5339-6161
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางประทุม อุ่นศรี
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5339-0080, 089-6366441
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางผ่องศรี กมล
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 0-5349-2471
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางภัณฑิรา กัณทะกาลังค์
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ต.ป่าแงะ อ. ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โทรศัพท์ : 084-985-8322, 084-554-6766
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา ไชยนันท์
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 285/239 ถ.ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 084-0424-128, 086-9145-234
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา กันทะจีน
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5396-5169, 089-637-2652
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางศรีนวล อภิวงศ์
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 0-5339-3161, 081-168-6853
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางศรีวรรณ จำรัส
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : ร้านคุณยายน้อย กาดเมือง แอร์พอร์ตพลาซ่า บ้านเลขที่ 214/22 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 089-6367302, 084-6879205
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร โปร่งคำ
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 2133 หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ. พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 086-1862-950
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางสาวพูลศรี ทิพย์กนก
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 42 บ้านศรีสุพรรณ ต. หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0-5320-0069
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรีพร ศรีสวัสดิ์
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 086-916-8321
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี ทะบุญ
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 089-853-5310
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางอัมพร โมฬีพันธ์
อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ที่ 3 ต. สำราญราษฎร์ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 084-169-2269
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางเสาวภา ทาแก้ว
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 1 บ้านบวกค้าง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5344-6893
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นางเอื้อมพร วรรณแดง
อาชีพ : ทำน้ำหนัง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่ ต. แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 081-765-0192
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายดีกิจ กัณทะกาลังค์
อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 2 ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 081-2887564
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายบุญธรรม ไพรบูลย์
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : 58/3 หมู่ที่ 2 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5344-6959
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายประธาน นันไชยศิลป์
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 90/2 หมู่ที่ 5 บ้านดอนปีน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5339-4260
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี อาจหาญ
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 5 หมู่ 3 ซอยหลิ่งกอก ถนนโชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5340-8744, 084-026-4321
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายสิรวิชญ์ จำรัส
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 214/22 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 089-6367302
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายอินทร วงค์กุฎ
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ที่ 8 บ้านสันป่าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 0-5339-0079
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายอุทิตย์ เป็งมล
อาชีพ : ทำเหมี้ยง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 6 บ้านพระพุทธบาทสี่รอย อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ :
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายเทียนชัย สุทธนิล
อาชีพ : รับจ้าง
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 5 ต.แม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 083-2074-833
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................
   
ชื่อ-สกุล : นายไพเศษ อินพรหม
อาชีพ : ค้าขาย
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 65/8 หมู่ที่ 6 บ้านป่าไผ่ ต. แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 086-920-7379
  รายละเอียดเพิ่ม
.........................................................................................................................