ยอดมะพร้าวอ่อน


 
 
 
        
            โปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ ไนอาซิน วิตามินซี ข้อมูลทางอาหาร ใช้ยอดอ่อน ผัด แกง (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ผู้รวบรวม, 2542, 201) ชาวล้านนา ใช้ยอดอ่อนมาปรุงเป็นแกงออกป๊าว ดูเพิ่มเติมที่ มะพร้าว
 
            ตลอดปี
 
 
            

กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, ผู้รวบรวม. (2542). ผักพื้นบ้านภาคกลาง. กัญจนา ดีวิเศษ บรรณาธิการ. นนทบุรี: โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย.

กองโภชนาการ. ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. ค้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 จาก http://nutrition.anamai.moph.go.th/