มันสำปะหลัง


 
            มันต้น มันไม้ (ภาคใต้) มันสำโรง มันหิ่ง (พังงา) อุบีกายู (มาเลย์-ใต้) ต้างน้อย ต้างบ้าน (ภาคเหนือ) มัน 5 นาที (ภาคกลาง) (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2542, 189)
 
            ต้น เป็นไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก มีหัวใต้ดิน ลำต้นตรงมีตาตามรอยก้านที่ร่วงไป ใบ ใบเดี่ยวทรงกลมหยักเว้าลึกรูปนิ้วมือ ก้านใบยาวสีเขียวอมขาวหรือสีแดง ดอก ดอกเป็นช่อ (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2542, 189)
 
        
            ไม่มีข้อมูล ข้อมูลทางอาหาร หัวมันสำปะหลังชาวล้านนานำมาทำเป็นขนม เรียกว่า ขนมมันต้าง และใบอ่อน นำมาลวกจิ้มน้ำพริก
        
ใบ รสมันหวานเล็กน้อย ใบอ่อนต้มให้สุกแก้โรคขาดวิตามินบีหนึ่ง (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2542, 189)
 
            ทุกฤดู
 
 
            

อรุณี วิเศษสุข และคณะ, ผู้รวบรวม. (2542). ผักพื้นบ้านภาคใต้. บรรณาธิการ กัญจนา ดีวิเศษ. นนทบุรี: โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา