วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวล้านนา

             ชาวล้านนานิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก  ซี่งเรียกกันว่า  ข้าวนึ่ง หรือข้าวหนึ้ง  รับประทานกับกับข้าว  ซึ่งได้แก่ อาหารประเภทแกง เช่น แกงอ่อม  แกงผักต่างๆ  เจียวผักต่างๆ  เช่น เจียวผักโขม เจียวไข่มดแดง  จอผักต่างๆ เช่น จอผักกาด จอผักปลัง  เป็นต้น  ในสมัยโบราณไม่มีช้อนอย่างสมัยนี้ ต้องกลึงหรือเคี่ยนกะลามะพร้าวใช้แทนช้อน    ช้อนโลหะพึ่งจะมีใช้เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นต้นมา  (มณี พยอมยงค์, 2548, 460)  ในการรับประทานอาหาร จึงต้องใช้มือปั้นข้าวนึ่งก่อน  แล้วจิ้มลงไปในแกง หรืออาหารต่างๆ ที่เป็นกับข้าว  แล้วจึงรับประทาน สำหรับวิธีการปั้นข้าวเหนียวนั้น  แต่ละคนก็จะมีวิธีในการปั้นข้าวแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละคน  การจิ้มข้าวนึ่งลงไปในแกง จำเป็นต้องทำให้ข้าวนึ่งเป็นก้อนและแน่นก่อน  มิฉะนั้นข้าวนึ่งที่จิ้มลงไปจะยุ่ยลงไปในแกง  ในที่นี้จะขอนำเสนอวิธีการปั้นข้าวนึ่ง วิธีหนึ่ง เป็นวิธีง่าย ๆ และทำให้ข้าวนึ่งแน่นพอ ดังนี้


 
1.หยิบข้าวนึ่งมาพอคำ
 
2.ใช้นิ้วหัวแม่มือคลึงข้าวนึ่งไปมาบนนิ้วชี้และนิ้วกลาง ให้กลมและแน่น
 
3.นำข้าวนึ่งจิ้มลงไปในอาหาร ดังรูป


กลับ
||
ถัดไป