Lanna Tradition website Lanna Lacquerware website Lanna Photo website Lanna Food website

สารสนเทศล้านนา

ประเพณีล้านนา

Feature box for Lanna Tradition

ประเพณีที่สำคัญของล้านนา อาทิ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีกินแขกแต่งงาน และประเพณีปีใหม่เมือง หรือ สงกรานต์ล้านนา

เครื่องเขินล้านนา

Feature box for Lanna Lacquerware

เครื่องเขินล้านนา รูปแบบ ลวดลาย ขั้นตอนการทำ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อาหารล้านนา

Feature box for Lanna Food

อาหารพื้นบ้านล้านนา อาหารพื้นถิ่น ส่วนประกอบที่สำคัญ พร้อมทั้งคลิปวิดีโอการทำอาหาร

ภาพล้านนาในอดีต

Feature box for Lanna Photo

ภาพล้านนาในอดีต ในหลากหลายมุม อาทิ สะพานนวรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนท่าแพ กาดหลวง

เพลงล้านนา

Feature box for Lanna Music

เพลงล้านนา เพลงพื้นบ้านล้านนา เพลงกล่อมเด็กและเพลงร้องเล่น เพลงคำเมือง เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม ฟังเพลงล้านนาออนไลน์

วรรณกรรมขับขานล้านนา

Feature box for Lanna Poetry

ค่าวเป็นชื่อฉันทลักษณ์ประเภทหนึ่งของล้านนา เป็นลักษณะการร้อยกรองถ้อยคำให้รวมกันอย่างมีระเบียบ