วิถีจีวิตบ้านเฮา

ID: 
131
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
วิงวอน
หมวดหมู่: 
วิถีชีวิต
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าว เรื่อง “วิถีจีวิตบ้านเฮา” กล่าวถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวล้านนา ประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เลี้ยงชีพด้วยการทำไร่ ทำนา มีความเป็นอยู่กับท้องไร่ท้องนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ปลูกพืชผักได้ผลเจริญงอกงามดี น้ำในแม่น้ำลำคลองก็ใสสะอาด ไม่มีมลพิษ ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนล้านนาได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนไป สัตว์ป่าบางพันธุ์ได้สูญหายไป แหล่งน้ำไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ผลผลิตทางเกษตรมีสารพิษเจือปน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เขียนจึงกล่าวเป็นสิ่งเตือนใจให้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมือนดังเดิม
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ให้ทุนสนับสนุน; ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล, ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้