อิทธิบาท 4

ID: 
085
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
พร้าวไกวใบ
หมวดหมู่: 
คติธรรม
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “อิทธิบาท 4” กล่าวถึงหลักธรรมที่ใช้ในการทำให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ 1. ฉันทะ คือความพอใจ รักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะ คือความเพียร พยายามที่จะทำสิ่งนั้น 3. จิตตะ คือเอาใจฝักใฝ่ ศึกษาค้นคว้าให้ถ่องแท้ 4. วิมังสา คือ หมั่นตรึกตรองพิจารณาในสิ่งนั้น
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้