หน้าที่ของสามี ภรรยา

ID: 
076
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
โก่งเฮียวบง-วิงวอน
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “หน้าที่สามี” และ “หน้าที่ภรรยา” กล่าวถึงหน้าที่ของสามีและภรรยา ที่ควรมีซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักหน้าที่สำคัญ ดังนี้ หน้าที่ของสามีที่มีต่อภรรยา 1. เอาใจใส่ภรรยาและช่วยเหลือทำงานบ้าน 2. ให้การยกย่องและไม่ดูหมิ่นภรรยาตน 3. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา 4. มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ 5. ให้เครื่องประดับตามสมควร หน้าที่ของภรรยาต่อสามี 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ 5 .ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวง
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้