เศรษฐกิจพอเพียง

ID: 
068
ประเภท: 
ค่าวจ๊อย
ทำนอง: 
ม้าย่ำไฟ
หมวดหมู่: 
ปกิณกะ
สรุปเรื่องราว: 
บทประพันธ์ค่าวเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” กล่าวถึงการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ ๙ ได้ทรงตรัสไว้ ว่า ไม่ควรใช้จ่ายเกินตัว ควรรู้จักประหยัดอดออม รู้คุณค่าของเงิน ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หากมีที่ดินก็ต้องรู้จักจัดสรรที่ดินไว้เป็นส่วนๆ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หากเหลือใช้ก็นำมาขาย หารายได้เข้าครัวเรือน นอกจานี้ยังกล่าวถึงโครงการในพระราชดำริต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อประชาชน
Poem body PDF: 
Publisher: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักหอสมุด
Publisher.Place: 
เชียงใหม่
Contributor: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ให้ทุนสนับสนุน ผศ.หทัยวรรณ ไชยกุล ,ที่ปรึกษาด้านข้อมูล
Date created: 
2560
Format.IMT: 
Video/mp4, pdf
Rights: 
© มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Rights Access: 
ท่านอาจจะบันทึกหรือพิมพ์รูปภาพเพื่อการวิจัยและการศึกษาค้นคว้า ถ้าท่านต้องการใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านต้องติดต่อสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตใช้