นายถนอม ปาจา

นามแฝง: 
รสสุคนธ์ รักษ์กวี
ที่อยู่: 
๔๓ หมู่๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๑ เป็นบุตรของพ่อแก้ว แม่นวล ปาจา สมรสกับนางสาวบุญยืน แก้วผา มีบุตรหญิง ๑ คน คือ นางรสสุคนธ์ ชูวงศ์ นามปากกา “รสสุคนธ์ รักษ์กวี” ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๓ หมู่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๑๔๘๕๓๗

การศึกษา

 • ชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสันห่าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ศึกษาพระปริยัติธรรม วัดสันห่าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอก ตามลำดับ
 • มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน “ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา” เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนที่สนใจในงานวรรณกรรม
 • รองประธานชมรมกวีล้านนา นักค่าว ภาคเหนือ
 • เป็นผู้เขียนค่าวประจำคอลัมน์อี่ปู่สอนหลานทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ทุกวันอังคารหน้า7 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มาจนถึงปัจจุบัน
 • เป็นผู้เขียนค่าวประจำรายการมองเมืองเหนือของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เชียงใหม่
 • ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนทุ่งฟ้าราษฏร์บำรุง และโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์
 • ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ ผ่านทางวารสาร กวีล้านนา เพชรล้านนา รายการวิทยุชุมชนสันป่าตอง ค่าวฮ่ำล้านนา

ผลงาน

 • เขียนคำค่าว-คำคม เป็นคำสุภาษิตล้านนา – คำพังเพย เป็นหลักสอนใจคนที่เป็นคำเมืองเหนือล้านนา
 • ประพันธ์บทค่าวมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง แยกเป็นประเภทสังคม ปรัชญา ธรรมะ การเมือง ความรัก ตลก และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คำค่าว คำคม กวีล้านนา เล่ม ๑-๒-๓ คนยองในสันป่าตอง เจี้ยคำเมือง ค่าวอี่ปู่สอนหลาน ประวัติบ้านเรา สันห่าวในอดีต คำค่าวเจ้าฟ้าปวงประชาสยาม คำค่าวเฉลิมพระเกียรติ นิยายธรรมคำเมืองเรื่อง “เสือต๋าย เสือนอน” คำค่าวสลากภัตต์ และคำค่าวสูมาครัวทาน เป็นต้น
 • จัดทำหลักสูตรการแต่งค่าว มีแบบฝึกหัด แบบเฉลย แก่ศูนย์ กศน.อำเภอสันป่าตอง คำกล่าวค่าวสำหรับพิธีขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ งานผ้าป่าสามัคคี ค่าวบายศรีสู่ขวัญ พิธีมงคลสมรส พิธีงานศพ
 • เป็นวิทยากรกล่าวคำค่าวในงานเทศกาล / ประเพณีสำคัญ เช่น คำกล่าวขานบายศรีสู่ขวัญ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบุญผ้าป่าสามัคคี งานบวชนาค ฯลฯ
 • เป็นวิทยากรเผยแพร่ในเวทีสัมมนาหน่วยงานต่างๆ เช่น การเขียนการแต่ง ค่าวมีเคล็ดลับอย่างไร ศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณกรรม
 • เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ ชมรมคนรักค่าว ที่นี่ล้านนา