นายสรจิต มูลยศ

นามแฝง: 
สรจิต รตี
ที่อยู่: 
๓๔ / ๒ หมู่ ๑๑ บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖ เป็นบุตรของนายยัง นางดอก มูลยศ นามปากกา “สรจิต รตี” ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๔ / ๒ หมู่ ๑๑ บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๐๒๖๘๙๒

การศึกษา

  • ประถมศึกษา โรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  • นักธรรมโท จากโรงเรียนนักธรรมวัดร้องส้าน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง “ ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่” เพื่อสืบสานและถ่ายทอดทักษะความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมค่าวแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ
  • เป็นผู้ชำนาญในด้านภาษา โดยเฉพาะค่าว กลอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  • จัดรายการวิทยุค่าวฮ่ำกำเมือง ทางสถานีวิทยุ ๙๒.๗๔ ของสหกรณ์การเกษตร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผลงาน

  • ค่าวฮ่ำธรรมพระเจ้าสิบจ้าติ
  • มีผลงานการเขียนค่าวในสื่อต่างๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือรายสัปดาห์ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖
  • หนังสือค่าวชุด ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่