นายศิริพงศ์ วงศ์ไชย

นามแฝง: 
ศิริพงศ์ วงศ์ไชย
ที่อยู่: 
๑/๒ ป่าเปา หมู่๓ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๔๘๒ เป็นบุตรของนายติ๊บ และนางสม วงศ์ไชย นามปากกาการเขียนกลอน “ศิริ สิบพัน สันกำแพง” นามปากกาการเขียนค่าวฮ่ำ “ศิริพงศ์ วงศ์ไชย” ที่อยู่ปัจจุบัน ๑ / ๒ ป่าเปา หมู่๓ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๙๔๗๘๔๒

การศึกษา

 • เคยบวชเรียนอยู่ที่วัดนาน ๑๙ ปี ตั้งแต่ปี ๒๔๙๔ – ๒๕๑๓ จบ น.ธ.เอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค
 • ปริญญาตรี ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • การศึกษาแพทย์แผนไทย ภ.บ. และ พท.ว. กระทรวงสาธารณสุข

การทำงาน

 • รับราชการครูสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งแต่ ๒๕๑๓ จนถึง ๒๕๔๒ เกษียณอายุราชการเมื่อ กันยายน ๒๕๔๒
 • ประธานเครือข่ายแพทย์แผนไทย อ.สันกำแพง
 • ประธานเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน ต.แช่ช้าง
 • ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.แช่ช้าง
 • ประธานกรรมการฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน อ.สันกำแพง
 • ประธานกลุ่มออมทรัพย์ ม.3 ต.แช่ช้าง
 • ประธานชมรมกวีล้านนา
 • ประธานสภาวัฒนธรรม ต.แช่ช้าง
 • รองประธานกรรมการคลังปัญญาผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่
 • เลขานุการชมรมผู้สูงอายุ อ.สันกำแพง

ผลงาน

 • หนังสือเรื่อง “แบบฝึกการแต่งค่าวฮ่ำแบบโบราณล้านนา”
 • ผลงานกลอนออกอากาศตั้งแต่ปี ๒๕๑๐
 • เขียนค่าวฮ่ำเผยแพร่ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗