นายสนั่น อิทธิชัยมงคล

นามแฝง: 
น้อยมือจา และ ส.สัจธรรม
ที่อยู่: 
๑๔๖ หมู่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๔ เป็นบุตรของ นายอิ่น นางฟอง อิทธิชัยมงคล นามปากกา “น้อยมือจา” และ “ส.สัจธรรม” ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๔๖ หมู่ ๑๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑ ๔๘๑๙๘๙๗

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดป่าจู้ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน “ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา” เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนที่สนใจในงานวรรณกรรม
 • ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนทุ่งฟ้าราษฏร์บำรุง และโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์
 • จัดรายการวิทยุค่าวฮ่ำกำเมือง ทางสถานีวิทยุ ๙๒.๗๔ ของสหกรณ์การเกษตร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ประธานชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา ปี ๒๕๕๙

ผลงาน

 • รวมผลงานหริภุญชัยคำกรอง
 • รวมผลงานกลอน เพื่อนขวัญ วรรณศิลป์
 • รวมผลงานกลอน ชมรมนักกลอนเชียงใหม่ – ลำพูน
 • หนังสือค่าวชุด ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
 • ค่าวฮ่ำธรรมพระเจ้าสิบจ้าติ