นางสาคร พรมไชยา

นามแฝง: 
นางพญาคำค่าว
ที่อยู่: 
๑๑ หมู่ที่ ๑๕ หมู่บ้านสักสันติราษฎร์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๗ เป็นบุตรของ พ่อน้อยจ๋อย แม่เกี๋ยงภา บุญคำตัน นามปากกา “นางพญาคำค่าว” ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๕ หมู่บ้านสักสันติราษฎร์ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๔๓๐๕๕๓๑

การศึกษา

  • ประถมศึกษาปี่ที่๔ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม (บ้านสักประชาอุปถัมภ์)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

การทำงาน

  • ๒๕๒๗ เขียนค่าวออกไปเผยแพร่ตามรายการต่างๆ ทางสถานี วิทยุทั่วภาคเหนือ เช่น รายการกวีศรีลานนา รายการมรดกล้านนา รายการหนานถาจ๋าข่าว
  • ๒๕๒๗ เข้าร่วม เป็นสมาชิกของชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย ปัจจุบันมีผลงานพิมพ์รวมเล่ม เช่น รวมลานนาคำค่าว เล่ม ๑-๖ / ค่าวฮ่ำกำซอ / คำคมบ่ะเก่า / เพชรกวีศรีลานนา / ถอดหัวใจใส่คำกลอน / เพื่อนคนหุมค่าว / แบบฝึกหัดการแต่งค่าว / รวมค่าวนิทาน ชาดก / สับป๊ะกำคม คารมโฆษก / กำพร้าบัวตอง / ครูบาศรีวิชัย / ร้อยกลอนรักร้อยนักฝัน / คู่มือคนถือไมค์ / ร้อยแปดกำสอน / กำผะหญาปัญหาบ่เก่า ฯลฯ
  • ๒๕๔๕ เป็นวิทยากรการอบรมโฆษก-พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการแต่ง ค่าวแก่ชมรมน้อย-หนานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมจริยธรรมของฝ่ายกิจการ นักเรียน โรงเรียนปล้องวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔
  • ๒๕๔๘เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านค่าว จ้อย ซอ ของสภาวัฒนธรรม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ๒๕๕๐ เป็นวิทยากรเสวนาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเชียงราย ในงาน “เปิดบ้านภูมิปัญญาเมืองเชียงราย” โรงเรียนเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมการแสดง (เขียนค่าว/อ่านค่าว) ในงานสืบสานวันสล่าข่วงพญ๋าคนเจียงของ- เจียงฮาย เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๐ ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
  • เป็นวิทยากรเผยแพร่ด้านภาษาและวรรณกรรมในการแต่งค่าวซอให้กับนักเรียน เยาวชน และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงพระสงฆ์ และกลุ่มผู้สูงอายุใน จังหวัดเชียงรายที่สนใจทั่วไป เช่น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนเทิงวิทยาคม นักศึกษา กศน. ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง โรงเรียนปล้องวิทยาคม กลุ่มผู้สูงอายุตำบลงิ้ว อำเภอเทิง โรงเรียนวัดอำมาตย์ อำเภอเทิง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น
  • เผยแพร่บทค่าวซอในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย และนิตยสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์นครเชียงราย หนังสือพิมพ์ฟ้าล้านนา หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และนิตยสารหญิงไทย เป็นต้น

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ