นายพรหมพิริยะ รัตนะมงคลชัย

นามแฝง: 
ปิ๊ดปิวแดง
ที่อยู่: 
๑๑๕ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เดิมชื่อ นายสุทัศน์ ลือชัย เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๕ เป็นบุตรของ นายัน นางจันทร์ ลือชัย นามปากกา “ ปิ๊ดปิวแดง” ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๕ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๙๓ ๑๔๐๐๓๖๘

การศึกษา

  • ประถมศึกษาชั้นที่ ๔ โรงเรียนบ้านสันทรายคลองน้อย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • นักธรรมเอก วัดเจดีย์งาม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

  • ผู้จัดรายการวิทยุ บ้านชุ่มเมืองเย็น สถานีวิทยุ ชุมชนคนฮักฝาง แม่อาย ไชยปราการ คลื่นความถี่ ๙๓๐ MHz