นายไพรแก้ว อนุมัติ

นามแฝง: 
ไพรแก้ว อนุมัติ
ที่อยู่: 
๙๑ หมู่๑๐ บ้านสันก่อเก็ด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๙๗ เป็นบุตรของ นายมา นางติ๊บ อนุมัติ นามปากกาการเขียนค่าว “ไพรแก้ว อนุมัติ” ที่อยู่ปัจจุบัน ๙๑ หมู่๑๐ บ้านสันก่อเก็ด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๗ ๓๐๕๖๙๑๔

การศึกษา

  • ประถมศึกษา โรงเรียนญาณราชวิทยาคุณ จ.เชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียนเวียงท่ากาน จ.เชียงใหม่

การทำงาน

  • ผู้ร่วมก่อตั้ง “ ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่” เพื่อสืบสานและถ่ายทอดทักษะความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรมค่าวแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ

ผลงาน

  • หนังสือค่าวชุด ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
  • เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์ ชมรมคนรักค่าว ที่นี่ล้านนา
  • ค่าวฮ่ำธรรมพระเจ้าสิบจ้าติ