นายประดิษฐ์ เป็งเรือน

นามแฝง: 
บะหินหน้อยลอยน้ำ
ที่อยู่: 
๔๘ หมู่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๙๒ เป็นบุตรของ นายบุญตัน นางปั๋น เป็งเรือน
คู่สมรส นางแสงวาลย์ เป็งเรือน บุตร ๑ คน ธิดา ๓ คน นามปากกา “บะหินหน้อยลอยน้ำ” ที่อยู่ปัจจุบัน ๔๘ หมู่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๕ ๖๑๗๖๙๕๙

การศึกษา

  • มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดหนองแสะ จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับนักธรรมตรี วัดสันข้าวแคบกลาง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

  • สอนดนตรีเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดล้านตอง ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๕๐ – ปัจจุบัน
  • สอนดนตรีเยาวชนที่สนใจ ณ บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๒ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันอาทิตย์

ผลงาน

  • หนังสือแบบเรียน ก – ฮ แบบภาษากำเมืองล้านนา
  • หนังสือค่าวชุด ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่