นายมานพ ปิยะวงค์

นามแฝง: 
หนานสิงขร มเหศักดิ์
ที่อยู่: 
๑๓๖/๖ หมู่ ๑๐ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๙๘ เป็นบุตร นายสุวรรณ นางวันดี ปิยะวงค์
นามปากกา “หนานสิงขร มเหศักดิ์” ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๓๖ / ๖ หมู่ ๑๐ ตำบลสุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๕๔๖๕๒๔

การศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาปีที่ ๓,๕ โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ ๒๕๑๙ –๒๕๒๑
 • อนุปริญญาศิลปะศาสตร์ (อศ.ศ ) วารสารและการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยครู เชียงใหม่ ๒๕๓๒
 • คุรุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ.) บริหารการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ๒๕๓๒
 • ศาสนศาตรมหาบัณฑิต ( ศน.ม.) ศาสนา – ปรัชญา มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ปี๒๕๔๙

การทำงาน

 • ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นพิทธาจารย์ จากวัดดับภัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่
 • ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน ประธานสมาพันธ์ครูโรงเรียนปิยัติธรรมแผนกสามัญแห่ง ประเทศไทย
 • ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสุเทพ
 • ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ สาขาศาสนาและพิธีกรรม
 • ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
 • ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน รองประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
 • ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธภาคเหนือ
 • เป็นวิทยากรถ่ายทอดการเล่าค่าวใส่ทำนอง รุ่นที่ ๑-๘ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • เป็นวิทยากรเล่าค่าวใส่ทำนอง โรงเรียนผู้สูงวัย เทศบาลตำบลหนองควาย ตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • เป็นประธานการตัดสินการเล่าค่าวใส่ทำนอง ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จังหวัดเชียงราย

ผลงาน

 • เล่าค่าวใส่ทำนองบันทึกเสียงใส่ซี .ดี. ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
 • หนังสือพระภูมิเจ้าที่ กับวิถีชีวิตชาวล้านนา