นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ์

นามแฝง: 
ขะโยมเลิ้ง
ที่อยู่: 
๑ หมู่ ๖ ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๐๑ เป็นบุตรของ นายสิงห์แก้ว นางมอย ดีสุวรรณ์ นามปากกา “ขะโยมเลิ้ง” ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๖ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๑๙๔๔๒๗๘

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดงป่าซางอินตาคณูปถัมถ์ จ.เชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

การทำงาน

 • เป็นกรรมการสหกรณ์การเกษตรปี ๒๕๓๗ –๒๕๔๓
 • เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘
 • เป็นเลขานุการสหกรณ์การเกษตรปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
 • เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
 • เป็นประธานสหกรณ์การเกษตร ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
 • เป็นรองประธานชุมนุมการเกษตรกรภาคเหนือ ๒๕๕๗ –๒๕๕๘
 • เป็นที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน
 • ผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนทุ่งฟ้าราษฏร์บำรุง และโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน “ชมรมอนุรักษ์ภาษาวัฒนธรรมล้านนา” เมื่อปี ๒๕๔๖ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนที่สนใจในงานวรรณกรรม
 • จัดรายการวิทยุค่าวฮ่ำกำเมือง ทางสถานีวิทยุ ๙๒.๗๔ ของสหกรณ์การเกษตร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ผลงาน

 • รวมผลงานหริภุญชัยคำกรอง
 • รวมผลงานกลอน เพื่อนขวัญ วรรณศิลป์
 • รวมผลงานกลอน ชมรมนักกลอนเชียงใหม่ – ลำพูน
 • รวมผลงานค่าวรักษ์ป่าไม้ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หนังสือค่าวชุด ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋ ของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
 • ค่าวฮ่ำธรรมพระเจ้าสิบจ้าติ