นายอ้วน ขันทะวงศ์

นามแฝง: 
อ้วน ขันทะวงศ์
ที่อยู่: 
๓๖๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๕๖๑๕๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๔ เป็นบุตรของนายเถิง และนางมูล ขันทะวงศ์ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๓๖๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ – ๙๙๗๓๑๐๘

การศึกษา

  • ระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปัว ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
  • ระดับ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ระดับ นักธรรม ชั้น เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดพะเยา (วัดศรีโคมคำ)
  • ระดับ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ

การทำงาน

  • รับราชการตำแหน่งครู ชำนาญการ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ