นางสาวอัคราเศรษฐ์ รัตนะมงคลชัย

นามแฝง: 
สายลมจอย ล้านนา
ที่อยู่: 
๑๑๕ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๔ เป็นบุตรของ นายพรหมพิริยะ นางสุรดา รัตนะมงคลชัยนามปากกา “สายลมจอย ล้านนา” ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๑๕ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๙๓ ๐๑๐๐๑๖๘

การศึกษา

 • ประถมศึกษา โรงเรียนรังสีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรังสีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงรียนฝางชนูปถัมภ์
 • ระดับปวส. โรงเรียนพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

 • รองประธานศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่
 • รองประธานชมรมคำค่าวคำเครือ (เผยแพร่บนเฟสบุ๊ค)

ผลงาน

 • เจ้าของผลงานร่วมในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋” โดยรวบรวมผลงานค่าว จากบรมครูจำนวน ๔๓ ท่าน / รูป จำนวน ๔๓ เรื่อง
 • เป็นวิทยากรค่าวฮ่ำให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • ประพันธ์ค่าวเรื่อง “ อาลัยในหลวง” โดยการติดต่อจากคุณ นันทนา อินหลี หัวหน้ากรมประชาสัมพันธ์ช่อง N.B.T. เพื่อรวบรวมไว้ยังหอสมุดแห่งชาติ
 • เขียนค่าวฮ่ำเผยแพร่บนเฟสบุ๊คในเพจต่างๆ ได้แก่ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ ชมรมคนรักค่าว ค่าวคนบ้านนอก สืบสานล้านนาฮักษาค่าว จ๊อย ซอ ชมรมฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง ชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ เป็นต้น