นายศักดิ์ดา วันทา

นามแฝง: 
อินทร อุ๊ยหม่อนตั้งหื้อ
ที่อยู่: 
๔๐/๒ หมู่ ๒ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ชื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔ นามปากกา “อินทร อุ๊ยหม่อนตั้งหื้อ” เป็นบุตรของ นายยอด วันทา และนางจำนง กาแว ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๔๐/๒ หมู่ ๒ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ – ๘๔๐๔๔๗๕

การศึกษา

  • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเบญจม2 บ้านน้ำรู อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสบ้านนาหวาย จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

  • ปัจจุบัน พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทสินติภาพฮั้วเพ้ง ๑๙๕๘ จำกัด
  • คณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
  • สมาชิกศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่

ผลงาน

  • เจ้าของผลงานร่วมในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋” โดยรวบรวมผลงานค่าว จากบรมครูจำนวน ๔๓ ท่าน / รูป จำนวน ๔๓ เรื่อง
  • แอดมินเพจ ชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ
  • เขียนค่าวฮ่ำในเพจ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ ฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง ชมรมค่าวฮ่ำกำเครือ คนเมืองเหนือ และชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลชนะเลิศการประกวดค่าว แบบพญาพรหมโวหาร ปี ๒๕๖๑ ณ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ จากชมรมฟื้นฟูกวีล้านนา