นายภัคพล คำหน้อย

นามแฝง: 
ภัคพล คำหน้อย
ที่อยู่: 
๗ หมู่ ๖ บ้านดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ เป็นบุตรของนายสมรัตน์ และวงเดือน คำหน้อย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๗ หมู่ ๖ บ้านดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๘๙๗๖๕๓๗

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
  และตอนปลาย
 • ระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ระดับปริญญาโท กำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชา ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ

 • ๒๕๕๑ ได้รับยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ๒๕๕๑ ชนะเลิศการประกวดค่าวฮ่ำครูบาศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๑ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย วัดพระสิงห์วรวิหาร
 • ๒๕๕๕ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดค่าวฮ่ำล้านนาเสริมสร้างสมานฉันท์ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์
 • ๒๕๕๕ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับอำเภอ กระทรวงวัฒนธรรม
 • ๒๕๕๕ ประกาศนียบัตรนักศึกษาดีมากประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ๒๕๕๖ ชนะเลิศ รับโล่ประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการประกวดค่าวฮ่ำผ้าทอพื้นถิ่นล้านนา
 • ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ประกาศนียบัตรนักศึกษาสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ๒๕๕๕-๒๕๕๗ รางวัลชนะการประกวดบทร้อยกรองประเภทค่าวฮ่ำ (สด) เนื่องในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ชนะเลิศการประกวดค่าวฮ่ำ (สด) เนื่องในวันดำหัวพระยาพรหมโวหาร ชมรมกวีล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
 • ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดค่าวฮ่ำ (สด) เนื่องในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่