นายคะนอง ขนุนเงิน

นามแฝง: 
สิงห์ คะนองนา
ที่อยู่: 
๑๔๙ /๑ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๕ นามปากกา “สิงห์ คะนองนา” เป็นบุตรของนายจิ่น และ นางศรีบุษร์ ขนุนเงิน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๙ /๑ หมู่ ๖ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓ -๐๔๘๘๐๖๔

การศึกษา

  • ประดับประถมศึกษา โรงเรียน บ้านสันทรายคองน้อง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  • มัธยมศึกษาตอน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การทำงาน

  • พนักงานบริษัทเกษตรเหนือจำกัด
  • คณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนา
  • สมาชิกศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่

ผลงาน

  • เจ้าของผลงานร่วมในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋” โดยรวบรวมผลงานค่าว จากบรมครูจำนวน ๔๓ ท่าน / รูป จำนวน ๔๓ เรื่อง
  • เป็นแอดมินเพจ ฮีตฮอยบ่าเก่าเฮาคนเมือง และ ฮีตฮอยล้านนา
  • เขียนค่าวฮ่ำในเพจ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ ฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง ชมรมค่าวฮ่ำกำเครือ คนเมืองเหนือ และชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ