นายชยานนท์ ทิงาเครือ

นามแฝง: 
สัญญา นาเบี้ย
ที่อยู่: 
๑๑๒/๒๕๗ หมู่ ๘ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๙ นามปากกา “สัญญา นาเบี้ย” เป็นบุตรของนายศรีวงศ์ และนางนวลฟอง ทิงาเครือ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๒/๒๕๗ หมู่ ๘ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ – ๗๕๙๒๔๒๒

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านนาเบี้ย จังหวัดลำปาง
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน เถินวิทยา จังหวัดลำปาง
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน

 • พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 • รองประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนา
 • สมาชิกศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่

ผลงาน

 • เจ้าของผลงานร่วมในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋” โดยรวบรวมผลงานค่าว จากบรมครูจำนวน ๔๓ ท่าน / รูป จำนวน ๔๓ เรื่อง
 • ประพันธ์ค่าวเรื่อง “ อาลัยในหลวง” โดยการติดต่อประสานงานจากคุณจารุวรรณ เหมืองจา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนา เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมส่งกรม ประชาสัมพันธ์ช่อง N.B.T. และรวบรวมไว้ยังหอสมุดแห่งชาติ
 • แอดมินเพจ ชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ, ฅนเมืองเหนือ, ชมรมรักษ์บ้านเกิดนาเบี้ย
 • เขียนค่าวฮ่ำในเพจ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ, ฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง, ชมรมค่าวฮ่ำกำเครือ, คนเมืองเหนือ, ชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ และชมรมรักษ์บ้านเกิดนาเบี้ย