นายอนุรส เพชรนิล

นามแฝง: 
อนุรส เพชรนิล
ที่อยู่: 
๓๔๕ / ๑๑๓ หมู่ ๕ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒ เป็นบุตรของนายตา และนางคำ เพชรนิล ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๓๔๕ / ๑๑๓ หมู่ ๕ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๒ – ๖๙๔๒๔๘๒ ปัจจุบันอาชีพข้าราชการครูบำนาญ

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนปางหมอปวง จังหวัดเชียงราย
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพยุหวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบเทียบ
 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม สำนักวัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

การทำงาน

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขต จังหวัดลำปาง
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขต จังหวัดแพร่
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขต จังหวัดเชียงใหม่
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
 • อาจารย์พิเศษ วัฒนศิลป์วิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง
 • ข้าราชการครู
  - โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง
  - โรงเรียนวัดนาแก้ว บ้านวังพร้าววิทยา จังหวัดลำปาง
  - โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  - โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จังหวัดลำปาง
  - โรงเรียนวัดกลาง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  - โรงเรียนวัดโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  - โรงเรียนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
  - โรงเรียนเมตตาศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ