นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

นามแฝง: 
ขนานนิล
ที่อยู่: 
บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๔๗๙ นามปากกา “ขนานนิล” เป็นบุตรของนายมา และนางทิพย์ นันท์ชัยศักดิ์ นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ได้แก่ ค่าว จ๊อย ซอ กาพย์ ร่าย กะโลง เจี้ย ฮ่ำ และบทกวีอื่นๆ ปัจจุบันก็ยังคงถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์วรรณกรรมด้านภาษาพูดและภาษาเขียนล้านนาให้อยู่คู่กับชาวล้านนาสืบไป และเปิดสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา ที่บ้านปู่สอนหลาน ซึ่งตั้งอยู่ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑–๘๘๔๗๐๖๑ ปัจจุบันอาชีพข้าราชการครูบำนาญ

การศึกษา

 • ประถมศึกษา บวชเรียน ณ วัดสันป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • มัธยมศึกษาตอนต้น บวชเรียน ณ วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
 • นักธรรมชั้นเอก โรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน
 • ครูศิลปศึกษา และครูหัวหน้าหน่วยวิชาศิลปะ – การงานอาชีพ โรงเรียนเมธีวุฒิกร

การทำงาน

 • กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน
 • ประธานชมรมกวีล้านนา ๓ สมัย พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖
 • ประธานชมรมกวีล้านนา จังหวัดลำพูน
 • ประธานกรรมการและผู้ดำเนินการการจัดประกวดฮ่ำกระโลงสลากย้อมลำพูน
 • ผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ภาษาและวรรรกรรมล้านนาแก่เยาวชนตามสถานศึกษาต่างๆ
 • ครูศิลปศึกษา และครูหัวหน้าหน่วยวิชาศิลปะ – การงานอาชีพ โรงเรียนเมธีวุฒิกร ปี ๒๕๐๐ – ๒๕๔๐

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ