นายกฤต วงศ์น้อย

นามแฝง: 
หมอกฤต
ที่อยู่: 
๓๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประวัติเจ้าของผลงาน

เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๒ นามปากกา “หมอกฤต” เป็นบุตรของนายหล้า วงศ์น้อย และนางนุ ลาศนาวิน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓-๓๒๙๑๕๖๒

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ระดับประกาศนียบัตร วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
 • ระดับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงาน

 • รับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านบริหาร)
 • นักจัดรายการวิทยุ “รายการค่าวฮ่ำกำจ๊อย” เป็นรายการวิทยุที่ดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่ประชาชน รายการวิทยุดีเด่นด้านวัฒนธรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 • นักจัดรายการวิทยุ “รายการจ๊อยสร้างสุข” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๑๕ – ๑๘.๐๐ น.
 • ที่ปรึกษาสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือ
 • สมาชิกศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่

ผลงาน

 • เจ้าของผลงานร่วมในหนังสือ “ ค่าวฮ่ำน้ำใจ๋” โดยรวบรวมผลงานค่าว จากบรมครูจำนวน ๔๓ ท่าน / รูป จำนวน ๔๓ เรื่อง
 • เขียนค่าวฮ่ำในเพจ โฮงเฮียนค่าวฮ่ำ ฮีตฮอยบ่เก่าเฮาคนเมือง ชมรมค่าวฮ่ำกำเครือ คนเมืองเหนือ และชมรมค่าวฮ่ำคำเครือ

เกียรติบัตรและรางวัลที่ได้รับ